ازدواجهاي ثبت شده

مشخصات زوجمشخصات زوجه
نامتاريخ تولداستانشهرنامتاريخ تولداستانشهرتاريخ ثبت
مصطفی1368-2-1آذربایجان غربیارومیهساغر1371-4-2اردبیلگرمی1395/06/09
کیو1364-3-1خوزستاناهوازسوگل1372-5-15خوزستاناهواز1395/06/08
بهرام1370-9-5آذربایجان شرقیتبریزهانیه1368-3-2آذربایجان شرقیتبریز1395/06/08
علی1368-11-1تهرانتهرانمعصومه1374-6-22تهرانتهران1395/06/08
مهران1373-3-5تهرانتهرانکبری1376-3-7تهرانتهران1395/06/07
سعید1362-6-12کرمانشاهکرمانشاهصدیقه1350-5-1خوزستاناهواز1395/06/07
1366-11-5آذربایجان شرقیتبریزصنم1370-6-24آذربایجان شرقیتبریز1395/06/07
امیر1359-1-27آذربایجان شرقیکلیبرلیلا1360-1-12آذربایجان شرقیگوگان1395/06/07
زس1313-2-18قمقمزس1313-1-19قمقم1395/06/06
حمید1368-8-10تهراناسلامشهرمریم1377-7-1قمقم1395/06/06
ایوب1367-1-1کرمانجیرفتناهید1366-7-27کرمانجیرفت1395/06/05
امیر1364-6-31اصفهاناصفهانندا1367-6-30اصفهاناصفهان1395/06/05
مجید1369-2-5آذربایجان شرقیتبریزنارنج1358-5-6همدانملایر1395/06/04
محمد1363-6-15فارسآبادهسمیه1367-4-29کرمانکرمان1395/06/04
علی1360-7-3تهرانریمریم1371-4-3تهرانتهران1395/06/03
مهران1367-4-5آذربایجان غربیارومیهشیدا1371-2-14آذربایجان غربیارومیه1395/06/03
امیر1357-1-1فارسشیرازنازنین1363-6-16فارسشیراز1395/06/03
رامین1369-8-25تهرانتهرانسحر1296-2-1آذربایجان غربیمیاندوآب1395/06/03
رضا1371-1-10فارسشیرازمهسا1375-12-2خارج از کشوردبی1395/06/03
رضا1370-7-7آذربایجان شرقیتبریزسپیده1371-4-4آذربایجان غربیتکاب1395/06/03